Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
Sani-Assist, mei 2018

Gebied van toepassing:

1.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sani-Assist. (vraag altijd naar de actuele versie !)

1.2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bepalingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Sani-Assist verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Sani-Assist schriftelijk zijn bevestigd. Sani-Assist behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomst:

2.1. Alle aanbiedingen, advertenties, folders, prijslijsten en de van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, foto’s, modellen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door Sani-Assist worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Sani-Assist is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Sani-Assist. Bij directe verkoop en levering uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan Sani-Assist te kennen geeft zich niet met de inhoud te kunnen verenigen.

De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken.

Prijzen:

3.1. Alle prijzen luiden, exclusief btw, exclusief installatiewerkzaamheden, exclusief afleverkosten, tenzij anders overeengekomen.

3.2. In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, en exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

3.4. Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Sani-Assist gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

3.5. Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst fabrikantenprijzen, materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Sani-Assist gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

3.6. Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast.

Levering en risico:

4.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Sani-Assist afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Sani-Assist die gegevens volledig heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Sani-Assist tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

De opdrachtgever is verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Sani-Assist en/of haar installateur en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Sani-Assist tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen). De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Sani-Assist behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Sani-Assist hiervan terstond in kennis te stellen. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Sani-Assist voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

4.2. Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Sani-Assist hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. Sani-Assist is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

4.3. Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Sani-Assist, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.4. Sani-Assist is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de wederpartij ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door Sani-Assist is geschied en/of door Sani-Assist aan de wederpartij terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door Sani-Assist werkzaamheden zijn verricht. Sani-Assist is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is Sani-Assist niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

4.5. De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.
Sani-Assist is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Sani-Assist gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Sani-Assist niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Sani-Assist te harer keuze gerechtigd de overeenkomst , voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud:

5.1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Sani-Assist, totdat alle vorderingen die Sani-Assist op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

5.2. Wanneer de wederpartij uit de door Sani-Assist geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Sani-Assist en gaat hij/zij de zaak voor Sani-Assist houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Sani-Assist zijn voldaan.

5.3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Sani-Assist mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Sani-Assist nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en Sani-Assist aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Sani-Assist een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Sani-Assist dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Sani-Assist een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Sani-Assist, geen pand- of beperkte rechten rusten.

5.4. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Sani-Assist te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal Sani-Assist op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van Sani-Assist, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van Sani-Assist een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

5.5. Sani-Assist is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Sani-Assist te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

5.6. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Sani-Assist toekomende rechten onverlet.

Reclames:

6.1. Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door Sani-Assist slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief wordt ingediend binnen 5 dagen na aflevering van de goederen.
Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Sani-Assist zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Sani-Assist.

Bedieningsfouten en afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Indien koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting.

Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Sani-Assist indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Sani-Assist zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame akkoord is bevonden, worden geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Sani-Assist gegrond bevonden reclame kan Sani-Assist naar eigen keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Aansprakelijkheid:

7.1. Sani-Assist is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Sani-Assist te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Sani-Assist nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

Garantie:

8.1. Sani-Assist garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voor de periode van 12 maanden na levering geen gebreken vertonen die terug te voeren zijn op materiaal- en of constructiefouten. Binnen deze termijn zullen betreffende onderdelen, met inachtneming van artikel 6.1 kosteloos worden vervangen of hersteld.
Vervanging (geheel of gedeeltelijk), reparatie (evt. ter plaatse) of retourneren koopprijs, is geheel ter beoordeling van Sani-Assist.
De garantietermijn voor slijtage gevoelige onderdelen is beperkt tot 6 maanden.
De garantie vervalt in geval van onjuist gebruik, nalatig onderhoud, onjuiste installatie, onregelmatigheden in stroom- en watertoe- en afvoer en slechte waterkwaliteit.

Overmacht:

9.1. In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

9.2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

Betaling:

10.1. De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Sani-Assist moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Sani-Assist verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Sani-Assist plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Sani-Assist zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard.

10.2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Sani-Assist over de verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. Sani-Assist is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Sani-Assist van alle daaruit voor Sani-Assist ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

10.3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

10.4. Uit het enkele feit dat Sani-Assist zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

10.5. De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen in Euro’s, zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

10.6. Indien Sani-Assist een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Sani-Assist desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna, zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Sani-Assist door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand- of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Sani-Assist bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Sani-Assist van de wederpartij vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.

10.7. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Sani-Assist niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Sani-Assist om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.


Wanprestatie en ontbinding:

11.1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Sani-Assist gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

11.2. Sani-Assist heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Sani-Assist ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

Privacybeleid

12. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sani-Assist verwerkt van haar opdrachtnemers.
Indien men klant wordt van Sani-Assist of om een andere reden persoonsgegevens aan Sani-Assist verstrekt, geeft men uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

12.1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: E.Vennik,
KVK 59691670
De verwerker is bereikbaar via info@sani-assist.nl

12.2.1 In het kader van websitebezoek worden de volgende gegevens verwerkt: Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gebruik van cookies Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

12.2.2 In het kader van ontvangen opdrachtnemerschap worden de volgende persoons- en bedrijfsgegevens gebruikt en/of verwerkt: a)
naam en/of bedrijfs/instellingsnaam b) adresgegevens c) evt. telefoonnummer d) e-mailadres e) e-mail berichten/correspondentie f) productgegevens zoals type, bouwjaar en serienr.

12.2.3 Sani-Assist verwerkt de in sub 2.2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: a) NAW gegevens wordt gebruikt voor de afwikkeling van de financiële administratie. b) naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor veiligheidsmeldingen, productupdates, algemene correspondentie en voor het sturen van onze nieuwsbrief.

12.3. Bewaartermijnen
Sani-Assist verwerkt en bewaart de gegevens gedurende de duur van de opdrachtgeving/levensduur van het product (gemid. 8 jaren) en tot maximaal een jaar na beëindiging hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Sani-Assist de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving of medische hulpmiddelen) verplicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

12.4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

12.4.1 Ter bescherming van de gegevens heeft Sani-Assist passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

12.4.2 Voor de verwerking van de gegevens maakt de Sani-Assist in sommige (incidentele) situaties gebruik van diensten van derden (bijv. accountants), zogenaamde bewerkers. Met de bewerkers heeft de Sani-Assist een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. 12.5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 12.5.1 Via de administratie kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 12.5.2 Ingeval van klachten over de wijze waarop Sani-Assist de gegevens verwerkt, kan contact opgenomen worden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

13.1. Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter. Sani-Assist is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

13.2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing

Stel hier uw vraag!
we zijn u graag van dienst!

Dankzij jarenlange ervaring is het vaak niet nodig dat wij vooraf op locatie moeten komen. Als u ons een foto van de situatie (badkamer) mailt, is dat vaak al voldoende voor een gespecificeerde offerte. Voor een bezoek aan onze showroom wordt geadviseerd vooraf een afspraak te maken. Niet alle producten staan op voorraad. Onze adviezen zijn gratis. Wel vragen we vooraf informatie (foto’s en tekeningen). We kunnen dan een goed beeld vormen van de situatie, zodat een locatiebezoek voor alle betrokkenen zinvol is!

Offerte aanvragen Afspraak in showroom Advies op locatie
img-thumb1 img-thumb2 sani-assist-contact

Met zorg voor gewerkt!
Enkele van onze klanten

Sani-Assist keurings sticker